جسجتو در بین میلیونها کتاب

دانلود نامحدود

دانلود نامحدود

ساعات پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی از ساعت 7 تا 23

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

دانلود کتاب Elektrotechnik in der Praxis

مهندسی برق در عمل
عنوان فارسی

مهندسی برق در عمل

عنوان اصلیElektrotechnik in der Praxis
ناشرDe Gruyter Oldenbourg
نویسندهHerbert Bernstein
ISBN 9783110441000, 9783110440980
سال نشر2016
زبانGerman
تعداد صفحات350
فرمت کتابpdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها
حجم فایل8 مگابایت

وضعیت : موجود

قیمت : 42,000 تومان

میانگین امتیاز:
از 2 رای

مشاهد کتاب در آمازون
توضیحات فهرست مطالب اطلاعات قبل از خربد

توضیحاتی در مورد کتاباین کتاب با استفاده از مثال‌های عملی، مدارهای DC خطی و غیرخطی، مقاومت‌ها، خازن‌ها و سلونوئیدها را مورد بحث قرار می‌دهد. مفاهیم اساسی در فناوری AC را نشان می دهد و همچنین نشان می دهد که چگونه توان را می توان در مدارهای AC و نوسانی اندازه گیری کرد. این کتاب با سیستم‌های چند فازی، شفاف‌سازی جریان‌های سه فاز و شکل‌های موج دوره‌ای غیرسینوسی به پایان می‌رسد.

\n
    \n
  • مبانی الکتروتکنولوژی به روشی عملی ارتباط برقرار می‌کند، از موقعیت‌های ساده به مسائل پیچیده تر
  • \n
  • شبیه سازی ها و تمرین ها به تسلط بیشتر بر مطالب کمک می کند

فهرست مطالب

Inhaltsverzeichnis\nVorwort\n1. Elektrotechnische Grundbegriffe\n 1.1 Grundbegriffe\n 1.1.1 Leitungselektron im Kupferdraht\n 1.1.2 Elektrizitätsmenge\n 1.1.3 Potential und Spannung\n 1.1.4 Spannungserzeugung und Spannungsquellen\n 1.1.5 Strom und Spannung\n 1.1.6 Widerstand\n 1.1.7 Temperaturerhöhung vonWiderständen\n 1.1.8 Stromdichte\n 1.2 Erscheinungsformen der Elektrizität\n 1.2.1 Berührungselektrizität\n 1.2.2 Thermoelektrizität\n 1.2.3 Induktionselektrizität\n 1.2.4 MagnetischeWirkungen des elektrischen Stromes\n 1.2.5 Wirkung des elektrischen Stromes auf das Magnetfeld eines Dauermagneten\n 1.2.6 Induktionselektrizität\n 1.2.7 Übertragung elektrischer Energie durch Elektroinduktion\n 1.2.8 Selbstinduktion\n2. Einfacher Stromkreis\n 2.1 Zählrichtung für Ströme und Spannungen\n 2.1.1 Kennzeichnung von Spannungen und Strömen im Gleich- und im Wechselstromkreis\n 2.1.2 Zählpfeilsystem\n 2.1.3 OhmschesGesetz\n 2.1.4 ElektrischeLeistung\n 2.1.5 MessungelektrischerArbeit\n 2.2 ErweiterterStromkreis\n 2.2.1 ReihenschaltungvonWiderständen\n 2.2.2 Parallelschaltung von Widerständen (Stromteilung)\n 2.2.3 Gemischte Schaltungen von ohmschen Widerständen\n 2.2.4 KirchhoffscheRegeln\n 2.2.5 GemischteSchaltung\n 2.2.6 WiderstandskennlinienineinerReihenschaltung\n 2.2.7 Spannungsteiler\n 2.2.8 Brückenschaltung\n 2.2.9 Spannungsteiler mit veränderbaren Widerständen\n 2.2.10 LeistungimerweitertenStromkreis\n 2.3 Gleichspannungs- und Gleichstromquellen\n 2.3.1 Potentialbildung\n 2.3.2 ElektrolytundElektrolyse\n 2.3.3 GalvanischesElement (Primärelemente)\n 2.3.4 Leclanche-Element\n 2.3.5 Kohle-Zink-Trockenelemente\n 2.3.6 Alkali-Mangan-Zelle\n 2.3.7 Quecksilberoxid-Zink-Trockenelement\n 2.3.8 Silberoxid-Zink-Zelle\n 2.3.9 Lithium-Zelle\n 2.3.10 WeiterePrimärelemente\n 2.3.11 EntladekurvenunterschiedlicherPrimärelemente\n 2.4 Sekundäre Elemente\n 2.4.1 Bleiakkumulator\n 2.4.2 Nickel-Cadmium-Akkumulator\n 2.4.3 Nickel-Eisen-Akkumulator\n 2.5 Kenngrößen und Schaltungen von Spannungsquellen\n 2.5.1 Spannungsquellen bei unterschiedlicher Belastung\n 2.5.2 Ersatzschaltung und Kenngrößen von Spannungsquellen\n 2.5.3 Kennlinien linearer Spannungsquellen\n 2.5.4 Reihenschaltung von Spannungsquellen\n 2.5.5 Parallelschaltung von Spannungsquellen\n 2.5.6 Stromquellen\n 2.5.7 Quellenumwandlungen\n3. Widerstände\n 3.1 Leiterwerkstoffe\n 3.1.1 Eigenschaften vonWiderständen\n 3.1.2 BauartenvonWiderständen\n 3.1.3 Widerstandsbestimmung durch Strom- und Spannungsmessung\n 3.1.4 WiderstandsmessungmitOhmmetern\n 3.1.5 Brückenmessungen\n 3.1.6 Kompensationsmessungen\n 3.1.7 SimuliertesOhmmeter\n 3.2 BauformenvonWiderständen\n 3.2.1 Drahtwiderstände\n 3.2.2 Schichtwiderstände\n 3.2.3 Metallflachchip-Widerstände\n 3.2.4 Widerstandsnetzwerke\n 3.2.5 PotentiometerundTrimmer\n4. Kondensator\n 4.1 Elektrisches Feld\n 4.1.1 Elektrischer Strom als Ladungsträger\n 4.1.2 ElektrischeFeldstärke\n 4.1.3 Kapazität und Kondensator\n 4.1.4 ParallelschaltungvonKapazitäten\n 4.1.5 ReihenschaltungvonKapazitäten\n 4.2 Laden und Entladen eines Kondensators\n 4.2.1 Laden eines Kondensators\n 4.2.2 Entladung eines Kondensators\n 4.2.3 Kapazitätsänderung von Kondensatoren bei Erwärmung\n 4.3 Kenngrößen von Kondensatoren\n 4.3.1 E-Reihen von Kondensatoren\n 4.3.2 Bauarten von Kondensatoren\n 4.3.3 Massekondensatoren\n 4.3.4 Schichtkondensatoren\n 4.3.5 Kondensatoren\n 4.4 Energiedes elektrischenFeldes\n 4.5 SimulationeinesRC-Gliedes\n5. Elektromagnetismus und Induktivität\n 5.1 Magnetismusundmagnetisches Feld\n 5.1.1 Magnetisierbarkeit\n 5.1.2 MagnetischeWirkung des Stromes – Elektromagnetismus\n 5.1.3 Durchflutung und magnetische Spannung\n 5.1.4 MagnetischeFlussdichte\n 5.1.5 MagnetischerFluss\n 5.2 Eisenim Magnetfeld\n 5.2.1 Magnetisierungsverhalten\n 5.2.2 Magnetisierungskurven\n 5.3 Elektrodynamisches Prinzip\n 5.4 Induktion\n 5.5 Selbstinduktion\n 5.5.1 ReihenschaltungvonSpulen\n 5.5.2 ParallelschaltungvonSpulen\n 5.6 Induktivitäten im Gleichstromkreis\n 5.6.1 Einschaltvorganganeiner Spule\n 5.6.2 Abschaltvorgangan einerSpule\n 5.7 SpulenundTransformatoren\n 5.7.1 Luftspule\n 5.7.2 AufbauvonSpulen\n 5.7.3 BauartenvonSpulen\n 5.7.4 Spulen als Glättungs- und Speicherdrosseln\n 5.7.5 BlechkernefürTransformatoren\n 5.7.6 Anwendungen von Transformatoren und Übertragern\n 5.7.7 Realer undverlustbehafteterTransformator\n 5.7.8 Kleintransformatoren\n 5.7.9 Simulationeines idealenTransformators\n 5.7.10 Berechnung eines Transformators\n 5.7.11 AufbaueinesRelais\n 5.7.12 Lautsprecher\n6. Wechselstrom\n 6.1 Erzeugung einer Wechselspannung\n 6.1.1 Frequenz,Periodeund Kreisfrequenz\n 6.1.2 Kenngrößen sinusförmigerWechselspannung und -ströme\n 6.1.3 Effektivwert von Wechselspannung und Wechselstrom\n 6.2 EinfacherWechselstromkreis\n 6.2.1 OhmscherWiderstandimWechselstromkreis\n 6.2.2 Induktivität imWechselstromkreis\n 6.2.3 Kapazität imWechselstromkreis\n 6.2.4 Zusammenfassung\n 6.3 LeistungimWechselstromkreis\n 6.3.1 Wirkleistung\n 6.3.2 Blindleistung\n 6.3.3 Scheinleistung\n 6.3.4 Wirkleistungsfaktor\n 6.4 ErweiterterWechselstromkreis\n 6.4.1 Reihenschaltungen\n 6.4.2 ReihenschaltungvonWiderstandundKapazität\n 6.4.3 Zusammenfassung derErgebnisse\n 6.4.4 Reihenschaltung von Induktivitäten und Kapazitäten\n 6.4.5 Parallelschaltungen von Widerständen, Induktivitäten und Kondensatoren\n 6.4.6 Ermittlung von Schein-,Wirk- und Blindleistung\n 6.4.7 Zusammenfassung derErgebnisse\n 6.4.8 Kondensator\n 6.4.9 Spule\n 6.5 Schwingkreis und Resonanzfrequenz\n 6.5.1 Reihenschwingkreis und Reihenresonanz\n 6.5.2 Parallelschwingkreis und Parallelresonanz\n 6.5.3 Simulation eines RCL-Reihenschwingkreises\n 6.5.4 Simulation eines Parallelschwingkreises\n 6.6 EisenimmagnetischenWechselfeld\n 6.6.1 Ummagnetisierungsverluste\n 6.6.2 Wirbelstromverluste\n 6.7 Transformator\n 6.7.1 Aufbau undWirkungsweise\n 6.7.2 Transformator-Typen\n 6.7.3 Übertrager\n7. Drehstrom\n 7.1 Wirkungsweise des Drehstromes\n 7.1.1 Sternschaltungbei symmetrischerBelastung\n 7.1.2 Sternschaltung mit angeschlossenem Nullleiter\n 7.1.3 Unsymmetrische Belastungen in einer Sternschaltung\n 7.1.4 Dreieckschaltung\n 7.2 Wechselstrom-undDrehstrommotor\n 7.3 Gleichstrommotoren\n 7.3.1 Nebenschluss-, Reihenschluss- und Doppelschlussmotoren\n 7.4 Netzformen und VDE-Bestimmungen\n 7.4.1 Netzformen\n 7.4.2 Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen\n 7.4.3 Weitere Schutzeinrichtungen\n 7.4.4 GefährlicheKörperströme\n8. Messgeräte\n 8.1 AnalogeMessinstrumente\n 8.1.1 Messwerk,Messinstrument undMessgerät\n 8.1.2 BeschriftungderMessgeräte\n 8.1.3 GenauigkeitsklassenundFehler\n 8.1.4 Bedienungsregeln und Beurteilung\n 8.2 Zeigermessgeräte\n 8.2.1 Dreheisen-Messwerk\n 8.2.2 Drehmagnet-undEisennadel-Messwerk\n 8.2.3 Drehspul-Messwerk\n 8.2.4 Zeiger-Galvanometer\n 8.2.5 Drehspul-Quotientenmesswerk\n 8.2.6 Elektrodynamisches Messwerk\n 8.2.7 Induktions-Messwerk\n 8.2.8 Elektrizitätszähler\n 8.3 Messungen elektrischer Grundgrößen\n 8.3.1 Universal-Messinstrumente\n 8.3.2 Strommessung\n 8.3.3 Spannungsmessung\n 8.3.4 WiderstandsmessungmitOhmmetern\n 8.4 2-Kanal-Oszilloskop\n 8.4.1 Aufbau eines analogen Oszilloskops\n 8.4.2 Horizontale Zeitablenkung und X-Verstärker\n 8.4.3 Triggerung\n 8.4.4 Y-EingangskanalmitVerstärker\n 8.4.5 Funktionsgenerator\n 8.4.6 Messen unsymmetrischer Spannungen\n 8.4.7 Messen der Phasenverschiebung\n 8.4.8 Messen an einemRC-Integrierglied\n 8.4.9 Messenmit derLissajous-Figur\n 8.4.10 Messung der kapazitiven Blindleistung\n 8.4.11 Messung der Phasenverschiebung einer RL-Schaltung\n 8.4.12 Messung der Phasenverschiebung bei einer RCL-Reihenschaltung\n 8.5 DigitaleMessgeräte\n 8.5.1 4½-stelliges Digital-Voltmetermit LCD-Anzeige\n 8.5.2 3½-stelliges Digital-Voltmeter ICL7106 mit LCD-Anzeige\n 8.5.3 Umschaltbares Multimeter mit dem ICL7106\nLiteraturverzeichnis\nIndex

نحوه دریافت کتاب

این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.

ورود به حساب کاربری

نام کاربری کلمه عبور

رمز عبور را فراموش کردی؟ کلیک کن

حساب کاربری نداری؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری آدرس ایمیل شماره موبایل کلمه عبور