جسجتو در بین میلیونها کتاب

دانلود نامحدود

دانلود نامحدود

ساعات پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی از ساعت 7 تا 23

ضمانت بازگشت وجه

ضمانت بازگشت وجه

دانلود کتاب Sanskrit-Wörterbuch (Großes Petersburger Wörterbuch), Bd. 3

فرهنگ لغت سانسکریت (دیکشنری بزرگ پاریس)، جلد 3
عنوان فارسی

فرهنگ لغت سانسکریت (دیکشنری بزرگ پاریس)، جلد 3

عنوان اصلیSanskrit-Wörterbuch (Großes Petersburger Wörterbuch), Bd. 3
ناشر
نویسندهOtto von Böhtlingk & Rudolph Roth
ISBN
سال نشر1861
زبانGerman
تعداد صفحات511
دسته خارجی
فرمت کتابpdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها
حجم فایل58 مگابایت

وضعیت : موجود

قیمت : 40,000 تومان

میانگین امتیاز:
از 8 رای

مشاهد کتاب در آمازون
توضیحات فهرست مطالب اطلاعات قبل از خربد

توضیحاتی در مورد کتاب

فهرست مطالب

pwg3-0001-ja.tif......Page 4
pwg3-0003-jakS.tif......Page 5
pwg3-0005-jagadantaka.tif......Page 6
pwg3-0007-jaghanakUpa.tif......Page 7
pwg3-0009-jaGgha.tif......Page 8
pwg3-0011-jaTAmAlin.tif......Page 9
pwg3-0013-jaTharagada.tif......Page 10
pwg3-0015-jatukArI.tif......Page 11
pwg3-0017-jan.tif......Page 12
pwg3-0019-jan.tif......Page 13
pwg3-0021-jan.tif......Page 14
pwg3-0023-jana.tif......Page 15
pwg3-0025-janakakANa.tif......Page 16
pwg3-0027-janapadAdhi.tif......Page 17
pwg3-0029-janAv.tif......Page 18
pwg3-0031-janus.tif......Page 19
pwg3-0033-janmajyeSTh.tif......Page 20
pwg3-0035-janmin.tif......Page 21
pwg3-0037-japatA.tif......Page 22
pwg3-0039-jambAlinI.tif......Page 23
pwg3-0041-jambvoSTa.tif......Page 24
pwg3-0043-jayaka.tif......Page 25
pwg3-0045-jayantapura.tif......Page 26
pwg3-0047-jayAyyA.tif......Page 27
pwg3-0049-jara.tif......Page 28
pwg3-0051-jaraNadruma.tif......Page 29
pwg3-0053-jarAyuja.tif......Page 30
pwg3-0055-jark.tif......Page 31
pwg3-0057-jalacarajIv.tif......Page 32
pwg3-0059-jaladhi.tif......Page 33
pwg3-0061-jalayantrak.tif......Page 34
pwg3-0063-jalasthAna.tif......Page 35
pwg3-0065-jalASaha.tif......Page 36
pwg3-0067-jalpa.tif......Page 37
pwg3-0069-hayam.tif......Page 38
pwg3-0071-jahnukanyA.tif......Page 39
pwg3-0073-jAGgalapath.tif......Page 40
pwg3-0075-jAta.tif......Page 41
pwg3-0077-jAtakarman.tif......Page 42
pwg3-0079-jAtikoza.tif......Page 43
pwg3-0081-jAtIyaka.tif......Page 44
pwg3-0083-jAnaki.tif......Page 45
pwg3-0085-jAbAlaM.tif......Page 46
pwg3-0087-jAmikRt.tif......Page 47
pwg3-0089-jAyAghna.tif......Page 48
pwg3-0091-jArtika.tif......Page 49
pwg3-0093-jAlaMdharAy.tif......Page 50
pwg3-0095-jAhnavIya.tif......Page 51
pwg3-0097-ji.tif......Page 52
pwg3-0099-ji.tif......Page 53
pwg3-0101-jighatsA.tif......Page 54
pwg3-0103-jitAri.tif......Page 55
pwg3-0105-jinva.tif......Page 56
pwg3-0107-jihnaga.tif......Page 57
pwg3-0109-jImUta.tif......Page 58
pwg3-0111-jIrNabudhna.tif......Page 59
pwg3-0113-jIv.tif......Page 60
pwg3-0115-jIvaka.tif......Page 61
pwg3-0117-jIvadAman.tif......Page 62
pwg3-0119-jIvanmukti.tif......Page 63
pwg3-0121-jIvasthAna.tif......Page 64
pwg3-0123-jagupsu.tif......Page 65
pwg3-0125-juS.tif......Page 66
pwg3-0127-juhU.tif......Page 67
pwg3-0129-jUtikA.tif......Page 68
pwg3-0131-jetavanIya.tif......Page 69
pwg3-0133-jaiminIya.tif......Page 70
pwg3-0135-jaumara.tif......Page 71
pwg3-0137-jJA.tif......Page 72
pwg3-0139-jJA.tif......Page 73
pwg3-0141-jJA.tif......Page 74
pwg3-0143-jJA.tif......Page 75
pwg3-0145-jJA.tif......Page 76
pwg3-0147-jJA.tif......Page 77
pwg3-0149-jJA.tif......Page 78
pwg3-0151-jJAnakANDa.tif......Page 79
pwg3-0153-jJAnika.tif......Page 80
pwg3-0155-jyA.tif......Page 81
pwg3-0157-jyAhroDa.tif......Page 82
pwg3-0159-jyeSThalali.tif......Page 83
pwg3-0161-jyotirmilin.tif......Page 84
pwg3-0163-jyotis.tif......Page 85
pwg3-0165-jyotIratha.tif......Page 86
pwg3-0167-jraya.tif......Page 87
pwg3-0169-jvarita.tif......Page 88
pwg3-0171-jvala.tif......Page 89
pwg3-0173-kaT.tif......Page 90
pwg3-0175-kaSaketana.tif......Page 91
pwg3-0177-Ta.tif......Page 92
pwg3-0179-TaGgaNa.tif......Page 93
pwg3-0181-Tha.tif......Page 94
pwg3-0183-Dalaka.tif......Page 95
pwg3-0185-Dimbhaka.tif......Page 96
pwg3-0187-Dhakkana.tif......Page 97
pwg3-0189-ta.tif......Page 98
pwg3-0191-ta.tif......Page 99
pwg3-0193-takS.tif......Page 100
pwg3-0195-takSya.tif......Page 101
pwg3-0197-taD.tif......Page 102
pwg3-0199-taDinmaya.tif......Page 103
pwg3-0201-tatas.tif......Page 104
pwg3-0203-tattva.tif......Page 105
pwg3-0205-tatoara.tif......Page 106
pwg3-0207-tatrabhavan.tif......Page 107
pwg3-0209-tathAkAram.tif......Page 108
pwg3-0211-tada.tif......Page 109
pwg3-0213-tadevopaniS.tif......Page 110
pwg3-0215-tan.tif......Page 111
pwg3-0217-tan.tif......Page 112
pwg3-0219-tan.tif......Page 113
pwg3-0221-tan.tif......Page 114
pwg3-0223-tanu.tif......Page 115
pwg3-0225-tanutravant.tif......Page 116
pwg3-0227-tanUnapAtva.tif......Page 117
pwg3-0229-kASThatantu.tif......Page 118
pwg3-0231-mastatorati.tif......Page 119
pwg3-0233-patantraka.tif......Page 120
pwg3-0235-tandrita.tif......Page 121
pwg3-0237-tap.tif......Page 122
pwg3-0239-tap.tif......Page 123
pwg3-0241-tap.tif......Page 124
pwg3-0243-tap.tif......Page 125
pwg3-0245-tapanIya.tif......Page 126
pwg3-0247-tapasya.tif......Page 127
pwg3-0249-tapodharma.tif......Page 128
pwg3-0251-tam.tif......Page 129
pwg3-0253-tamasa.tif......Page 130
pwg3-0255-tamisrapakS.tif......Page 131
pwg3-0257-tar.tif......Page 132
pwg3-0259-tar.tif......Page 133
pwg3-0261-tar.tif......Page 134
pwg3-0263-tar.tif......Page 135
pwg3-0265-tarakSa.tif......Page 136
pwg3-0267-taraddveSas.tif......Page 137
pwg3-0269-tarasvin.tif......Page 138
pwg3-0271-taruNaka.tif......Page 139
pwg3-0273-tarka.tif......Page 140
pwg3-0275-tarkamudrA.tif......Page 141
pwg3-0277-tartavya.tif......Page 142
pwg3-0279-tarp.tif......Page 143
pwg3-0281-tarb.tif......Page 144
pwg3-0283-tarph.tif......Page 145
pwg3-0285-talavAraNa.tif......Page 146
pwg3-0287-tavakSIra.tif......Page 147
pwg3-0289-taskaratA.tif......Page 148
pwg3-0291-tADanIya.tif......Page 149
pwg3-0293-tAtRpi.tif......Page 150
pwg3-0295-tAnavya.tif......Page 151
pwg3-0297-tApasaja.tif......Page 152
pwg3-0299-tAmasalIna.tif......Page 153
pwg3-0301-tAmrakaNTak.tif......Page 154
pwg3-0303-tAmramaya.tif......Page 155
pwg3-0305-tAra.tif......Page 156
pwg3-0307-tArakajit.tif......Page 157
pwg3-0309-tArasAra.tif......Page 158
pwg3-0311-tArkSaja.tif......Page 159
pwg3-0313-tAla.tif......Page 160
pwg3-0315-tAlacara.tif......Page 161
pwg3-0317-tAlIya.tif......Page 162
pwg3-0319-tAvant.tif......Page 163
pwg3-0321-tAvanmAtra.tif......Page 164
pwg3-0323-tiktadhAtu.tif......Page 165
pwg3-0325-tigmeSu.tif......Page 166
pwg3-0327-tittirIphal.tif......Page 167
pwg3-0329-timikoSa.tif......Page 168
pwg3-0331-tirazcInani.tif......Page 169
pwg3-0333-tiriNIkaNTa.tif......Page 170
pwg3-0335-tiryaggama.tif......Page 171
pwg3-0337-tilaka.tif......Page 172
pwg3-0339-tiladvAdazI.tif......Page 173
pwg3-0341-tiSya.tif......Page 174
pwg3-0343-tIkSNaka.tif......Page 175
pwg3-0345-tIraNa.tif......Page 176
pwg3-0347-tIrthaka.tif......Page 177
pwg3-0349-tIvra.tif......Page 178
pwg3-0351-tu.tif......Page 179
pwg3-0353-tuGgaka.tif......Page 180
pwg3-0355-tuj.tif......Page 181
pwg3-0357-tuttha.tif......Page 182
pwg3-0359-tundi.tif......Page 183
pwg3-0361-tumburu.tif......Page 184
pwg3-0363-turaMgaka.tif......Page 185
pwg3-0365-turIyavarNa.tif......Page 186
pwg3-0367-tulakuci.tif......Page 187
pwg3-0369-tulApragrah.tif......Page 188
pwg3-0371-tuvikUrmi.tif......Page 189
pwg3-0373-tuS.tif......Page 190
pwg3-0375-tuSa.tif......Page 191
pwg3-0377-tuhinakaNa.tif......Page 192
pwg3-0379-tUra.tif......Page 193
pwg3-0381-tUvaraka.tif......Page 194
pwg3-0383-tRNaka.tif......Page 195
pwg3-0385-tRNavRkSa.tif......Page 196
pwg3-0387-tRtIyaprakR.tif......Page 197
pwg3-0389-tRSAbhU.tif......Page 198
pwg3-0391-tejapattra.tif......Page 199
pwg3-0393-tejastva.tif......Page 200
pwg3-0395-tep.tif......Page 201
pwg3-0397-taibha.tif......Page 202
pwg3-0399-tailapiJja.tif......Page 203
pwg3-0401-tottAyana.tif......Page 204
pwg3-0403-toyaphalA.tif......Page 205
pwg3-0405-toSya.tif......Page 206
pwg3-0407-tmanA.tif......Page 207
pwg3-0409-tyaj.tif......Page 208
pwg3-0411-tyaj.tif......Page 209
pwg3-0413-tyAgin.tif......Page 210
pwg3-0415-trapra.tif......Page 211
pwg3-0417-trayImaya.tif......Page 212
pwg3-0419-tras.tif......Page 213
pwg3-0421-trA.tif......Page 214
pwg3-0423-triMza.tif......Page 215
pwg3-0425-trikaTa.tif......Page 216
pwg3-0427-trikhaNDa.tif......Page 217
pwg3-0429-triNAman.tif......Page 218
pwg3-0431-tridalA.tif......Page 219
pwg3-0433-tridhAtu.tif......Page 220
pwg3-0435-tripada.tif......Page 221
pwg3-0437-tripura.tif......Page 222
pwg3-0439-tribhajIvA.tif......Page 223
pwg3-0441-triyuga.tif......Page 224
pwg3-0443-trivartman.tif......Page 225
pwg3-0445-trivRSan.tif......Page 226
pwg3-0447-triziras.tif......Page 227
pwg3-0449-triSaSTizal.tif......Page 228
pwg3-0451-tristhalI.tif......Page 229
pwg3-0453-traiMzika.tif......Page 230
pwg3-0455-trairUpya.tif......Page 231
pwg3-0457-traisAnu.tif......Page 232
pwg3-0459-ttyambakasa.tif......Page 233
pwg3-0461-tva.tif......Page 234
pwg3-0463-tvagdoSa.tif......Page 235
pwg3-0465-tvadbhU.tif......Page 236
pwg3-0467-tvarita.tif......Page 237
pwg3-0469-tvAMkAma.tif......Page 238
pwg3-0471-tviS.tif......Page 239
pwg3-0473-tvota.tif......Page 240
pwg3-0475-da.tif......Page 241
pwg3-0477-daMz.tif......Page 242
pwg3-0479-daMSTrAsena.tif......Page 243
pwg3-0481-dakSa.tif......Page 244
pwg3-0483-dakSavihitA.tif......Page 245
pwg3-0485-dakSiNa.tif......Page 246
pwg3-0487-dakSiNaprAJ.tif......Page 247
pwg3-0489-dakSiNArha.tif......Page 248
pwg3-0491-dagdharatha.tif......Page 249
pwg3-0493-daNDa.tif......Page 250
pwg3-0495-daNDaka.tif......Page 251
pwg3-0497-daNDapa.tif......Page 252
pwg3-0499-daNDAkhya.tif......Page 253
pwg3-0501-dattakacadr.tif......Page 254
pwg3-0503-dadhan.tif......Page 255
pwg3-0505-dadhivAri.tif......Page 256
pwg3-0507-dan.tif......Page 257
pwg3-0509-dantakASTha.tif......Page 258
pwg3-0511-dantavant.tif......Page 259
pwg3-0513-danturita.tif......Page 260
pwg3-0515-dabhracetas.tif......Page 261
pwg3-0517-damany.tif......Page 262
pwg3-0519-damya.tif......Page 263
pwg3-0521-dar.tif......Page 264
pwg3-0523-dara.tif......Page 265
pwg3-0525-daraNi.tif......Page 266
pwg3-0527-dary.tif......Page 267
pwg3-0529-darbhapattr.tif......Page 268
pwg3-0531-darz.tif......Page 269
pwg3-0533-darz.tif......Page 270
pwg3-0535-darz.tif......Page 271
pwg3-0537-darz.tif......Page 272
pwg3-0539-darzatazrI.tif......Page 273
pwg3-0541-darzanapath.tif......Page 274
pwg3-0543-dal.tif......Page 275
pwg3-0545-dalakomala.tif......Page 276
pwg3-0547-davAnala.tif......Page 277
pwg3-0549-dazanacchad.tif......Page 278
pwg3-0551-dazamin.tif......Page 279
pwg3-0553-dazasaptA.tif......Page 280
pwg3-0555-dazArNaka.tif......Page 281
pwg3-0557-dasa.tif......Page 282
pwg3-0559-dasra.tif......Page 283
pwg3-0561-dah.tif......Page 284
pwg3-0563-dah.tif......Page 285
pwg3-0565-dahanolkA.tif......Page 286
pwg3-0567-dA.tif......Page 287
pwg3-0569-dA.tif......Page 288
pwg3-0571-dA.tif......Page 289
pwg3-0573-dA.tif......Page 290
pwg3-0575-dA.tif......Page 291
pwg3-0577-dA.tif......Page 292
pwg3-0579-dA.tif......Page 293
pwg3-0581-dAkSikanthA.tif......Page 294
pwg3-0583-dANDki.tif......Page 295
pwg3-0585-dAtra.tif......Page 296
pwg3-0587-dAnakAma.tif......Page 297
pwg3-0589-dAnupinva.tif......Page 298
pwg3-0591-dAmani.tif......Page 299
pwg3-0593-dAyabhAga.tif......Page 300
pwg3-0595-dAraparigra.tif......Page 301
pwg3-0597-dAruNaka.tif......Page 302
pwg3-0599-dArvaNDa.tif......Page 303
pwg3-0601-dAvan.tif......Page 304
pwg3-0603-dAzarUpya.tif......Page 305
pwg3-0605-dAsa.tif......Page 306
pwg3-0607-dAsItva.tif......Page 307
pwg3-0609-diktas.tif......Page 308
pwg3-0611-diGnAtaGga.tif......Page 309
pwg3-0613-dityauhI.tif......Page 310
pwg3-0615-dinAtyaya.tif......Page 311
pwg3-0617-div.tif......Page 312
pwg3-0619-diva.tif......Page 313
pwg3-0621-divAkara.tif......Page 314
pwg3-0623-divicArin.tif......Page 315
pwg3-0625-divaukasa.tif......Page 316
pwg3-0627-divyasAra.tif......Page 317
pwg3-0629-diz.tif......Page 318
pwg3-0631-diz.tif......Page 319
pwg3-0633-diz.tif......Page 320
pwg3-0635-diz.tif......Page 321
pwg3-0637-diz.tif......Page 322
pwg3-0639-dizya.tif......Page 323
pwg3-0641-dI.tif......Page 324
pwg3-0643-dIkSAkramar.tif......Page 325
pwg3-0645-dIdhiti.tif......Page 326
pwg3-0647-dIp.tif......Page 327
pwg3-0649-dIpa.tif......Page 328
pwg3-0651-dIpapuSpa.tif......Page 329
pwg3-0653-dIpyaka.tif......Page 330
pwg3-0655-dIrghajAnuk.tif......Page 331
pwg3-0657-dIrghapATha.tif......Page 332
pwg3-0659-dIrghavRnta.tif......Page 333
pwg3-0661-dIrghAhan.tif......Page 334
pwg3-0663-duHkhajAta.tif......Page 335
pwg3-0665-dugdhatAlIy.tif......Page 336
pwg3-0667-dundubhika.tif......Page 337
pwg3-0669-duradhyavas.tif......Page 338
pwg3-0671-durADhyaMka.tif......Page 339
pwg3-0673-durAlApa.tif......Page 340
pwg3-0675-durukti.tif......Page 341
pwg3-0677-durgakarman.tif......Page 342
pwg3-0679-durgamanIya.tif......Page 343
pwg3-0681-durgana.tif......Page 344
pwg3-0683-durdinAy.tif......Page 345
pwg3-0685-durnAmaka.tif......Page 346
pwg3-0687-durbhaga.tif......Page 347
pwg3-0689-durmantrin.tif......Page 348
pwg3-0691-duryodhanav.tif......Page 349
pwg3-0693-durvAc.tif......Page 350
pwg3-0695-durvibhASa.tif......Page 351
pwg3-0697-dulay.tif......Page 352
pwg3-0699-duzchida.tif......Page 353
pwg3-0701-duS.tif......Page 354
pwg3-0703-duS.tif......Page 355
pwg3-0705-duSkulIna.tif......Page 356
pwg3-0707-duSpArSNigr.tif......Page 357
pwg3-0709-duSprIti.tif......Page 358
pwg3-0711-duHsaMtuSTa.tif......Page 359
pwg3-0713-duh.tif......Page 360
pwg3-0715-duha.tif......Page 361
pwg3-0717-dUtaka.tif......Page 362
pwg3-0719-dUraupabdas.tif......Page 363
pwg3-0721-dUrIbhU.tif......Page 364
pwg3-0723-dUSaNa.tif......Page 365
pwg3-0725-dRkkarNa.tif......Page 366
pwg3-0727-dRDhadhana.tif......Page 367
pwg3-0729-dRDhAyu.tif......Page 368
pwg3-0731-dRza.tif......Page 369
pwg3-0733-dRSTakarman.tif......Page 370
pwg3-0735-dRSTipatha.tif......Page 371
pwg3-0737-deva.tif......Page 372
pwg3-0739-deva.tif......Page 373
pwg3-0741-devakSatra.tif......Page 374
pwg3-0743-devajana.tif......Page 375
pwg3-0745-devatAnukra.tif......Page 376
pwg3-0747-devadIpa.tif......Page 377
pwg3-0749-devanItha.tif......Page 378
pwg3-0751-devabhAga.tif......Page 379
pwg3-0753-devayaji.tif......Page 380
pwg3-0755-devara.tif......Page 381
pwg3-0757-devalAGguli.tif......Page 382
pwg3-0759-devazizu.tif......Page 383
pwg3-0761-devasvAmin.tif......Page 384
pwg3-0763-devAntaka.tif......Page 385
pwg3-0765-devImahadiv.tif......Page 386
pwg3-0767-dezarUpa.tif......Page 387
pwg3-0769-dehakara.tif......Page 388
pwg3-0771-daityapurod.tif......Page 389
pwg3-0773-daivaka.tif......Page 390
pwg3-0775-daivayAtaka.tif......Page 391
pwg3-0777-daihya.tif......Page 392
pwg3-0779-doSa.tif......Page 393
pwg3-0781-dopaNya.tif......Page 394
pwg3-0783-dohadalakSa.tif......Page 395
pwg3-0785-daurjana.tif......Page 396
pwg3-0787-dauSvanti.tif......Page 397
pwg3-0789-dyut.tif......Page 398
pwg3-0791-dyutimati.tif......Page 399
pwg3-0793-dyumnAsaha.tif......Page 400
pwg3-0795-dyotin.tif......Page 401
pwg3-0797-dravatva.tif......Page 402
pwg3-0799-draviNovida.tif......Page 403
pwg3-0801-dravyAtmaka.tif......Page 404
pwg3-0803-drAghay.tif......Page 405
pwg3-0805-dru.tif......Page 406
pwg3-0807-dru.tif......Page 407
pwg3-0809-dru.tif......Page 408
pwg3-0811-drumakiMnar.tif......Page 409
pwg3-0813-druha.tif......Page 410
pwg3-0815-droNaka.tif......Page 411
pwg3-0817-droNIja.tif......Page 412
pwg3-0819-dvaMdva.tif......Page 413
pwg3-0821-dvayu.tif......Page 414
pwg3-0823-dvAdazAdity.tif......Page 415
pwg3-0825-dvAraka.tif......Page 416
pwg3-0827-dvAviza.tif......Page 417
pwg3-0829-dvijakutsit.tif......Page 418
pwg3-0831-dvijAtisAt.tif......Page 419
pwg3-0833-dvitIya.tif......Page 420
pwg3-0835-dvipa.tif......Page 421
pwg3-0837-dvimIDha.tif......Page 422
pwg3-0839-dvivaktra.tif......Page 423
pwg3-0841-dviS.tif......Page 424
pwg3-0843-dvisItya.tif......Page 425
pwg3-0845-dveSa.tif......Page 426
pwg3-0847-dvaidhIkara.tif......Page 427
pwg3-0849-dvyaJjala.tif......Page 428
pwg3-0851-dha.tif......Page 429
pwg3-0853-dhanaka.tif......Page 430
pwg3-0855-dhanadaNDa.tif......Page 431
pwg3-0857-dhanAdhipat.tif......Page 432
pwg3-0859-dhanurghAri.tif......Page 433
pwg3-0861-dhaneza.tif......Page 434
pwg3-0863-dhanvan.tif......Page 435
pwg3-0865-dham.tif......Page 436
pwg3-0867-dhamaka.tif......Page 437
pwg3-0869-dhar.tif......Page 438
pwg3-0871-dhar.tif......Page 439
pwg3-0873-dhar.tif......Page 440
pwg3-0875-dhar.tif......Page 441
pwg3-0877-dhara.tif......Page 442
pwg3-0879-dharaNIkand.tif......Page 443
pwg3-0881-dharuNa.tif......Page 444
pwg3-0883-dharma.tif......Page 445
pwg3-0885-dharmagajJj.tif......Page 446
pwg3-0887-dharmadhAtu.tif......Page 447
pwg3-0889-dharmapatnI.tif......Page 448
pwg3-0891-dharmarAja.tif......Page 449
pwg3-0893-dharmasUtra.tif......Page 450
pwg3-0895-dharmika.tif......Page 451
pwg3-0897-dharS.tif......Page 452
pwg3-0899-dharSaNIya.tif......Page 453
pwg3-0901-dhas.tif......Page 454
pwg3-0903-dhA.tif......Page 455
pwg3-0905-dhA.tif......Page 456
pwg3-0907-dhA.tif......Page 457
pwg3-0909-dhA.tif......Page 458
pwg3-0911-dhA.tif......Page 459
pwg3-0913-dhA.tif......Page 460
pwg3-0915-dhA.tif......Page 461
pwg3-0917-dhA.tif......Page 462
pwg3-0919-dhA.tif......Page 463
pwg3-0921-dhA.tif......Page 464
pwg3-0923-dhA.tif......Page 465
pwg3-0925-dhA.tif......Page 466
pwg3-0927-dhA.tif......Page 467
pwg3-0929-dhA.tif......Page 468
pwg3-0931-dhAtaka.tif......Page 469
pwg3-0933-dhAtu.tif......Page 470
pwg3-0935-dhatu.tif......Page 471
pwg3-0937-dhAtUpala.tif......Page 472
pwg3-0939-dhAnta.tif......Page 473
pwg3-0941-dhAmadhA.tif......Page 474
pwg3-0943-dhAman.tif......Page 475
pwg3-0945-dhAraNa.tif......Page 476
pwg3-0947-dhAraNIya.tif......Page 477
pwg3-0949-dhArA.tif......Page 478
pwg3-0951-dhArin.tif......Page 479
pwg3-0953-dhAv.tif......Page 480
pwg3-0955-dhAv.tif......Page 481
pwg3-0957-dhAv.tif......Page 482
pwg3-0959-dhAsyu.tif......Page 483
pwg3-0961-dhiSaNa.tif......Page 484
pwg3-0963-dhI.tif......Page 485
pwg3-0965-dhI.tif......Page 486
pwg3-0967-dhIra.tif......Page 487
pwg3-0969-dhIvaraka.tif......Page 488
pwg3-0971-dhura.tif......Page 489
pwg3-0973-dhU.tif......Page 490
pwg3-0975-dhU.tif......Page 491
pwg3-0977-dhU.tif......Page 492
pwg3-0979-dhUpanAGga.tif......Page 493
pwg3-0981-dhUmagandhi.tif......Page 494
pwg3-0983-dhUmyATa.tif......Page 495
pwg3-0985-dhUrtaka.tif......Page 496
pwg3-0987-dhUsaraka.tif......Page 497
pwg3-0989-dhRtiparipU.tif......Page 498
pwg3-0991-dhRSTadhI.tif......Page 499
pwg3-0993-dhenuka.tif......Page 500
pwg3-0995-dhoDa.tif......Page 501
pwg3-0997-dhyA.tif......Page 502
pwg3-0999-dhyAtavya.tif......Page 503
pwg3-1001-dhrADi.tif......Page 504
pwg3-1003-dhruvaka.tif......Page 505
pwg3-1005-dhvaMs.tif......Page 506
pwg3-1007-dhvasakalA.tif......Page 507
pwg3-1009-dhvajAhRta.tif......Page 508
pwg3-1011-dhvaras.tif......Page 509
pwg3-1013-Verbesserungen.tif......Page 510
pwg3-1015-Verbesserungen.tif......Page 511

نحوه دریافت کتاب

این کتاب نسخه زبان اصلی است و ترجمه فارسی نیست.بعد از تکمیل فرایند خرید می توانید کتاب را دانلود نمایید. درصورت نیاز به تغییر فرمت کتاب به پشتیبان اطلاع دهید.

ورود به حساب کاربری

نام کاربری کلمه عبور

رمز عبور را فراموش کردی؟ کلیک کن

حساب کاربری نداری؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری آدرس ایمیل شماره موبایل کلمه عبور